latest news

additional links

other information


Martin

  • pediatr
  • rád spí :)

Iva
  • neurobiolog
  • ráda jí :)

Kačenka
  • malá človíčková
  • ráda se směje :D

Fotky z Vánoc 2011 / Photos of Christmas time, 2011

Lukáš, 2. kapitola, Bible kralická (1613)

6. I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila.
7. I porodila Syna svého provorozeného, a plénkami ho obvinula, a položila jej v jeslech, proto že neměli místa v hospodě.
8. A pastýři byli v krajině té, ponocujíce, a stráž noční držíce nad svým stádem.
9. A aj, anděl Páně postavil se podlé nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se báznív velikou.
10. Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu.
11. Nebo narodil se vám dnes spasitel, kterýž jest Kristus Pán, v městě Davidově.
12. A toto vám bude za znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, ležící v jeslech.
13. A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích:
14. Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.
15. I stalo se, jakž odešli od nich andělé do nebe, že ti pastýři řekli vespolek: Poďme až do Betléma, a vizme tu věc, kteráž se stala, o níž Pán oznámil nám.
16. I přišli, chvátajíce, a nalezli Marii a Jozefa, i to nemluvňátko ležící v jeslech.
17. A viděvše, rozhlašovali, což jim povědíno bylo o tom děťátku.Kytka sama vybrala stromeček


Zdobení...


je práce pro tátu a malou


...


Betlém u sv. Šebestiána


...


Přípitek u večeře


Zazvonil zvoneček


Radost z neuronu :)


Tam toho je!


S Petrem


Vysavač :)


Záchranářský vrtulník


Zaujati legem :)


To patří sem, táto...


Sekačko-vysavačová dvojgenerace ;)


...


...


Maťkovy z olova odlité stromečky


Moje parohy :o)


Kytčina sedící postavička


Legoloď v akci


Námi vyrobená panenka :)


Maťko běží pouštět vrtulník


Náš vrtulník u nás a větroň vysoko na nebi


:)


Letíme! (video, 1.1 MB, .avi)


Vysávání :)


Rozbalování dárečků dle Kačky


Novoroční Staroměstské náměstí


Tamní betlém


Pečené kaštany


Nic moc, mami...


Maťko si dal trdelník


Tyče na pečení trdelníků